Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinanciralo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost udruge Prospectus.
Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Skip to main content

Ciljevi i očekivani rezultati

Ukupna vrijednost projekta: 1.073.800,00 HRK
Projekt je sufinanciran od strane Europske unije u iznosu od 1.073.800,00 HRK

Osim krize biračkog prava i same demokracije, bilježimo i krizu koju prolaze sve agencije koje se bave istraživanjem javnog mijenja. Agencije uglavnom provode svoja istraživanja na način da kontaktiraju građane putem kućnih telefona. No, posljednjih godina, od kada su mobiteli ušli u masovnu upotrebu, sve manji broj ljudi koristi kućne tzv. fiksne telefone, te se na fiksne telefone javljaju uglavnom stariji građani. Agencije zbog takvog odaziva ne mogu postići dovoljno dobro stratificirane uzorke ispitanika. Ova aplikacija bi omogućila agencijama da dođu do odgovora na pitanja koja ih zanimanju kod šire populacije koja koristi mobilne uređaje i to na način koji bi jamčio s jedne strane potpunu sigurnost i anonimnost ispitanika, a s druge strane pristup širim društvenim skupinama u istraživanju njihovih političkih preferencija i provođenju kvalitetnih istraživanja. 

Također, lokalne uprave i samouprave mogu putem ove aplikacije istražiti što njihovi sugrađani misle o bitnim odlukama za njihovu zajednicu (poput otvaranja vrtića, gradnje dječjih igrališta, odlagališta otpada i sl). Putem ove aplikacije političke stranke/ platforme i inicijative mogu lakše komunicirati sa svojim biračkim tijelom diljem zemlje i istražiti njihove potrebe. Korištenje aplikacije za anketiranje ispitanika bi komercijalno naplaćivali agencijama za ispitivanje javnog mijenja, lokalnim upravama i samoupravama te političkim strankama/ platformama i inicijativama sa njima kreirali poslovnu suradnju, a koji bi u konačnici podržali našu prisutnost i povećali medijsku vidljivost kako bi se proširio broj korisnika koji mogu sudjelovati u anketama.

Time će se osigurati financijska održivost ovog projekta i osigurati cilj ovog projekta, a to je osigurati stabilni temelj kako bi se postiglo minimalno 25% prihoda iz društveno poduzetničke aktivnosti u roku od 3 godine nakon završetka projekta. Kroz ovaj projekt osigurat ćemo i institucionalnu održivost same udruge zapošljavanjem tri osobe (voditelja projekta, programera te voditelja promotivnih aktivnosti) te edukacijom za poslovanje po društveno-poduzetničkim principima, kako bi oni svojim radom u budućnosti pomogli stabilnom poslovanju udruge te kako bi stečeno znanje prenosili na kolege i buduće zaposlenike i članove udruge. Veliki naglasak ćemo staviti i na rezultate marketinške strategije koja će ojačati plasman na tržištu ovog jedinstvenog proizvoda. Provedbom ovog projekta osigurat će se jači angažman građana vezano uz političke odluke koje se donose, boljem nadzoru političkih aktera i posljedično kvalitetnijim odlukama na lokalnoj i nacionalnoj razini a koje se tiču svih građana.